We call you for free

If you have questions or need help, just leave your phone number and we will call you for free.


* Required

AVÍS LEGAL

Les presents condicions generals regulen l'ús del PORTAL d'Internet www.melmuria.com titularitat de SAT LTDA. APÍCOLA EL PERELLO 1363-CAT amb CIF F43498922 i domiciliada en l'Av. Catalunya, 23, 43519 El Perelló. DEFINICIONS USUARI: Tot aquell que accedeix al PORTAL encara que no realitzi cap compra, utilitzi, accedeixi o disposi dels CONTINGUTS en ell disposats. CONTINGUTS: Qualsevol informació, text, vincle, programari del PORTAL i mitjançant la navegació per aquest. USUARI REGISTRAT: Tot aquell USUARI que es registri en el PORTAL emplenant el formulari d'inscripció i que pot accedir a les possibles àrees restringides disposat en el PORTAL, etc. LLEGENDES LEGALS: Totes aquelles condicions generals i particulars disposades en el PORTAL, a més de qualsevol normativa legal que li sigui aplicable, ja sigui per la utilització del propi PORTAL, etc. *SPAM: Es defineix a l'efecte d'aquestes condicions generals, com l'enviament indiscriminat de missatges o adreces de correu electrònic sense autorització prèvia dels titulars de les adreces de correu electrònic.SAT LTDA. APÍCOLA EL PERELLO 1363-CAT (MEL MURIA) aconsella a l'USUARI la lectura minuciosa tant de les presents condicions generals com de les altres llegendes legals disposades en el PORTAL, i especialment de totes aquelles condicions o esments que tinguin relació amb els Continguts, així com l'apartat de "Polítiques de Privacitat". En el cas que pugui sorgir algun dubte en la lectura d'aquestes llegendes legals no dubtin a posar-se en contacte amb SAT LTDA. APÍCOLA EL PERELLO 1363-CAT (MEL MURIA) en l'adreça melmuria@melmuria.com. L'usuari manifesta i accepta expressament que l'accés al PORTAL suposa en tota la seva extensió el compromís inequívoc del compliment de totes i cadascuna de les llegendes legals de pur accés i utilització de qualsevol dels CONTINGUTS facilitats i/o presos per al PORTAL. En tot cas, si l'usuari no entengués o assumís el compliment de tot o part de les citades condicions generals no haurà d'accedir ni utilitzar el PORTAL i/o els CONTINGUTS disposats i/o prestats a través d'aquest. Així mateix, l'usuari manifesta i accepta inequívoca i expressament tant que les llegendes legals estaran vigents en tot moment, des del principi de l'accés al PORTAL com que aquestes podran ser modificades en qualsevol moment per part de SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO 1363 -CAT (MEL MURIA) sense necessitat de comunicació prèvia.

 

A. OBJECTE.

*SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) per mitjà del PORTAL, posa a la disposició del seu usuari l'accés a una sèrie de continguts que poden ser subministrats o prestats pel propi *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) o per tercers, sent l'objecte principal la disposició d'informació comercial. Dins del propi PORTAL, poden existir àrees d'accés i utilització lliure o restringida dels CONTINGUTS. En aquest cas, als mateixos s'accedirà mitjançant la introducció d'una clau d'USUARI i una CONTRASENYA que li han estat assignats a l'USUARI conforme al que es disposa en el punt B4 de les presents condicions generals. *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) es reserva el dret de limitar, interrompre i suspendre en qualsevol moment l'accés al PORTAL, la utilització de tots o alguns dels seus CONTINGUTS ja siguin d'accés lliure o restringit. Així mateix, *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) es reserva el dret de, en qualsevol moment, poder modificar la ubicació en el PORTAL dels CONTINGUTS, així com la configuració tant dels propis CONTINGUTS com de l'accés a aquests.

 

B. CONDICIONS D'ACCÉS I *UTILITZACIÓ DEL PORTAL. B1 Accés i utilització general del PORTAL realitzat per part d'un USUARI. L'USUARI accepta expressa i inequívocament que l'accés i la utilització del PORTAL no implica cap mena de garantia, en la qual expressament es renuncia per part de *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) respecte a la utilització els CONTINGUTS, s'efectua sota l'exclusiva responsabilitat de l'USUARI, i *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) no contestarà en cap cas i en cap mesura, ni per danys directes ni indirectes, ni per mal emergent ni per lucre cessant, pels eventuals perjudicis derivats de la utilització dels CONTINGUTS o de les conclusions que el propi USUARI extregui de la utilització d'aquests, ja siguin aquests accessibles en el PORTAL o en altres pàgines web o a través de les connexions i "enllaços" existents. Així mateix, *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) no serà en cap cas responsable, encara que de manera indirecta o subsidiària, per als continguts, presos o oferts per terceres persones o entitats (ni de les seves condicions de comercialització i fabricació), o per continguts, informacions, comunicacions, opinions o manifestacions de qualsevol tipus originats o abocaments per tercers i que resultin accessibles a través del PORTAL, no suposant en cap cas garantia o suport per a l'ús o adquisició de productes o serveis de tercers proveïdors d'aquests. L'USUARI accepta expressa i inequívocament que *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) podrà establir en qualsevol moment condicionis o restriccions addicionals per a l'accés al PORTAL i per a la utilització de continguts, per la qual, serà immediatament compliment per l'USUARI sense necessitat de comunicació prèvia. L'accés al PORTAL es facilitat de bona fe per *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) pel qual amb atenció al fet que molts de CONTINGUTS poden ser subministrats o facilitats per tercers. *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) adverteix i l'USUARI coneix i accepta que algun de les dades o textos disponibles podrien no ser completament exactes o actualitzats, a pesar que *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) utilitzi els seus millors esforços perquè sigui així, per la qual cosa *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) contestarà única i exclusivament dels continguts directament facilitats per *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA). B2 Utilització autoritzada del PORTAL i dels CONTINGUTS. L'USUARI manifesta expressa i inequívocament que realitzarà un accés al PORTAL i, en els seus cas, la utilització del mateix i dels CONTINGUTS en el que es disposa conforme a les llegendes legals, les presents condicions generals, les condicions particulars que en el seu cas poden disposar-se per a cada CONTINGUT, així com de l'altra normativa aplicable, els bons usos i costums, a la bona fe i a l'ordre públic. En tot cas, i amb caràcter purament enunciatiu, l'USUARI es compromet a: a) No realitzar accessos o usos del PORTAL o dels seus continguts, no permesos en contraris a l'objecte del PORTAL i al marc normatiu que el regula. Així, l'USUARI no haurà de realitzar ni intentar realitzar accessos o usos de CONTINGUTS i / o àrees RESTRINGIDES del PORTAL sense la deguda autorització per a això. A més, l'USUARI haurà de realitzar aquest accés i l'ús de les àrees restringides utilitzant els procediments i eines informàtiques que pretenen obviar les mesures de seguretat i d'identificació disposades per *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) o per tercers. B) Accedir i/o utilitzar el PORTAL i/o CONTINGUTS dins dels principis i fins per als mateixos van ser creats i llocs a la disposició de l'USUARI, respectant igualment el format de posada a disposició i les llegendes legals aquí disposades. En compliment en aquests principis i fins, l'USUARI, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, es compromet a: i) no realitzar ni intentar realitzar actuacions que comportin o puguin comportat danys de manera directa o indirecta, amb caràcter general sobre el PORTAL i els CONTINGUTS en el que es disposa, i amb caràcter especial, sobre els drets de *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) o de qualsevol tercer; *ii) no realitzar o intentar realitzar actuacions que afectin, ja sigui, entre altres, modificant , manipulant o eliminant les referències o els formats de les referències o esments sobre protecció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) de tercers, tant del propi PORTAL com dels CONTINGUTS al que es disposa i altres ELEMENTS que ho componen, *iii) realitzar actuacions que perjudiquin els sistemes de *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) o de tercers, o en el seu cas afectin o puguin afectar el normal desenvolupament de l'objecte del PORTAL. Dins d'aquestes actuacions s'inclou la introducció de virus informàtics en el sistema de *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA), dels USUARIS o de qualsevol tercer que afectin o puguin afectar d'alguna manera en el PORTAL, així com les actuacions encaminades a la difusió d'aquests virus tant al PORTAL com en la xarxa a través del PORTAL. C) L'USUARI respondrà de tots els danys i perjudicis, de qualsevol naturalesa, que *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA), qualsevol altre USUARI o un tercer pugui sofrir a conseqüència de l'ús indegut que els mateixos realitzin del PORTAL o dels CONTINGUTS disposats en ells. Així mateix respondrà de qualsevol quantitat que *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) haurà de fer efectiva a conseqüència d'una resolució administrativa, sentència judicial ferma o acord transaccional tendent o rescabalar a tercers dels danys ocasionats per igual motiu. B3 Els continguts: L'USUARI manifesta expressa i inequívocament que es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els CONTINGUTS a més que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o resulti legalment permès, així com a no trencar o intentar trencar els dispositius de protecció o qualssevol mecanismes d'informació que pugui inserir-se en els Continguts referits per exemple la protecció de la propietat intel·lectual o industrial d'aquests. L'USUARI es compromet a NO obtenir o intentar obtenir els Continguts emplenant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament en les pàgines web on es troben els CONTINGUTS o, en general, dels que s'utilitzen habitualment en Internet per a no enfonsar-se un risc de mal o inutilització del PORTAL i/o continguts. B4. Accés i utilització del PORTAL per part dels USUARIS REGISTRATS. Una vegada acceptats els presents termes i condicions, l'usuari una vegada realitzat tots els passos del procediment de la inscripció, obtindrà una clau d'USUARI i CONTRASENYA que li permetran accedir a les zones restringides. Les dades personals subministrades en el formulari d'inscripció dins del PORTAL seran tractats conforme al que es disposa en l'apartat de Política de Privacitat. Les claus i contrasenyes d'identificació assignada serà personal, exclusiva i intransferible per a l'USUARI REGISTRAT al qual se li va assignar, per la qual cosa serà d'única responsabilitat de l'USUARI REGISTRAT la custòdia diligent i confidencial d'aquestes, així com qualssevol danys i perjudicis que eventualment pugui derivar-se per l'accés i ús de les àrees RESTRINGIDES dut a terme tant per l'USUARI RESTRINGIT com per qualsevol tercer a raó de falta de diligència o confidencialitat en la seva custòdia per l'USUARI REGISTRAT. En cas d'oblit de les claus i contrasenyes, l'USUARI pot utilitzar l'apartat disposat en l'apartat de CONTACTE. Qualsevol altra circumstància que suposi un perill d'accés i/o utilització per part de tercers no autoritzats. Els USUARIS hauran de comunicar-ho immediatament a l'adreça melmuria@melmuria.com a fi que procedeixi immediatament al bloqueig i substitució d'aquesta. L'USUARI es compromet a no subministrar dades falses en particular aquelles dades referides a l'edat, sexe o adreça ja sigui de correu electrònic o no. L'USUARI respondrà de tots els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) pogués sofrir a conseqüència del subministrament de dades falses. Així mateix respondrà a qualsevol quantitat que *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) haurà de fer efectiva a conseqüència d'una resolució administrativa, sentència judicial ferma o acord de transaccions tendent a rescabalar a tercers dels danys ocasionats per igual motiu. En tot cas, *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) es reserva el dret d'acceptar o rebutjar lliurement la sol·licitud de registre i compra de l'USUARI.

  

C. ACTIVITAT COMERCIAL. L'USUARI REGISTRAT consent expressament a rebre comunicacions comercials de Productes o Serveis que s'ofereixen o que poden oferir-se en un futur per part de *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA). L'USUARI REGISTRAT podrà sol·licitar la cancel·lació de l'enviament de comunicacions comercials enviant una comunicació via e-mail a l'adreça melmuria@melmuria.com indicant la seva voluntat inequívoca de no rebre comunicacions comercials. Aquesta sol·licitud de cancel·lació d'enviament de comunicacions comercials en cap cas perjudicarà la possibilitat de l'USUARI REGISTRAT d'accedir i utilitzar els CONTINGUTS. En el cas que a través del PORTAL o a través de les comunicacions comercials enviades per *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) s'incloguessin referències o enllaços a productes i/o serveis de tercers o a PORTALS de tercers que incloguessin els seus productes i/o serveis, l'USUARI accepta expressament que *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) no garanteix ni es responsabilitza de les adquisicions d'aquests productes i/o serveis de tercers, ni de la qualitat, característiques, etc. d'aquests productes i/o serveis. *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) no seria part contractant d'aquesta adquisició sinó solament l'USUARI i el tercer, actuant *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) com a propi canal de comunicació, però ni avala ni promou aquests productes. Les transaccions comercials que es produeixin hauran de subjectar-se a les disposicions legals vigents, i en particular les establertes en la Llei 7/1996 i Llei d'Ordenació del Comerç Minorista, així com en la legislació relativa a les vendes a distància, que desenvolupa les anteriors i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis d'Informació i de Comerç Electrònic. En cas d'existir CONTINGUTS de tercers en el PORTAL, *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) no edita o produeix aquests Continguts de tercers, i com a conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d'aquests continguts. *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) no seré en cap cas responsable de qualsevol mal i perjudici que poguessin derivar-se de (i) la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels CONTINGUTS originats per tercers; (*ii) la inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels CONTINGUTS, (*iii) decisions o accions preses o evitades per part de l'USUARI confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades en els CONTINGUTS, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials. Qualsevol eventual reclamació que poguessin plantejar-se per aquests conceptes haurà de dirigir-se contra el tercer que hagi disposat els CONTINGUTS o que sigui venedor dels béns o prestador dels serveis.

  

D. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL. L'USUARI accepta i manifesta expressa i inequívocament que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre el PORTAL i els CONTINGUTS i/o qualsevol altre element inserit en el PORTAL, com ara caràcter enunciatiu i no limitatiu, fotos, programari, dissenys, imatges, bases de dades, textos, sons, marques, logotips, gràfics, etc., pertanyen a *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) i/o tercers que *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1.363-*CAT (*MEL *MURIA) designi o s'acte identifiqui. En cap cas l'accés al PORTAL o la utilització dels CONTINGUTS, implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, tret que s'estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals no confereixen als USUARIS cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del PORTAL dels CONTINGUTS diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecta a la prèvia, escrita i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) o el tercer titular dels drets afectats. En el cas que es produeixi la citada autorització, l'ús o explotació estigui subjecta al que es disposa en aquesta, i en tot cas els drets s'exercitaran segons els principis de la bona fe i conforme a les llegendes legals, indicant en tot cas l'origen i/o autor d'aquests. Igualment, en cas que es produís una impressió, descàrrega i emmagatzematge autoritzat de continguts, etc., la mateixa es realitzarà autorització per a la utilització d'alguns dels materials protegits haurà de posar-se en contacte amb *SAT *LTDA APÍCOLA el *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) a l'adreça melmuria@melmuria.com.

  

E. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT. E1 Exclusió de garanties i de responsabilitat respecte de l'accés i la utilització el PORTAL. *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del PORTAL o d'aquells altres llocs web amb els quals s'hagi establert enllaç. Així mateix *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) no serà en cap cas responsable per qualssevol mal i perjudici que puguin derivar-se de (i) la falta de disponibilitat o accessibilitat al PORTAL o a aquells altres llocs amb els quals s'hagi establert un enllaç, (*ii) la interrupció del funcionament del Portal o dels CONTINGUTS disposats en aquest, o errors informàtics, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats ​​per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, el sistema d'Internet o a altres sistemes electrònics produïts en el curs del funcionament, (*iii) la falta d'idoneïtat del PORTAL o dels CONTINGUTS per a les necessitats específiques dels USUARIS i altres danys que puguin ser causats ​​per terceres persones mitjançant intromissions que afectin el PORTAL no autoritzades alienes al control de *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1.363-*CAT (*MEL *MURIA). Així mateix, *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) adverteix que la qualitat de la disposició dels CONTINGUTS disposats en el PORTAL i l'ús dels mateixos els realitzi l'USUARI, depèn en gran manera que el maquinari i el programari d'aquests compleixin amb els requeriments tècnics que en el seu cas poden ser necessaris a criteri de *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA). Aquests requeriments tècnics podran ser posats de manifest a través del PORTAL o mitjançant comunicacions particulars als USUARIS, i hauran de ser complerts per l'USUARI. Per tant, *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 1363-*CAT (*MEL *MURIA) no es fa responsable de la impossibilitat o deficiència en la disposició dels CONTINGUTS o de l'ús dels mateixos per part dels USUARIS en el cas que aquests no compleixin els anomenats requeriments tècnics. Amb la finalitat de disminuir el risc d'introducció de virus en el PORTAL, *SAT *LTDA APÍCOLA EL *PERELLO 136


Accept

Site use cookies